Copywriting bez tajemnic

Obraz przedstawiający logo portalu o copywritingu zarabiajnapisaniu.com

Regulamin programu partnerskiego

Prawidłowy przebieg współpracy z Partnerami jest naszym absolutnym priorytetem. Wszystkie pytania dotyczące aspektów związanych z funkcjonowaniem programu możesz kierować na adres email: elik@zarabiajnapisaniu.com.

Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie programu: Solo Piotr Waśkiel, ul. Sokólska 11/7 15-865 Białystok NIP: 542-273-12-43 (dalej Organizator)

Osoba uczestnicząca w programie (dalej Partner) przystępując do programu poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego, deklaruje zgodę z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz polityką prywatności portalu zarabiajnapisaniu.com.

1. Procedura rejestracji prowizji na koncie Partnera

1.1 System programu rejestruje wizyty użytkowników, którzy trafiają na poszczególne podstrony serwisu zarabiajnapisaniu.com w wyniku działań promocyjnych Partnerów za pośrednictwem plików cookie. Gdy użytkownik z aktywnym plikiem cookie Partnera, w wyniku polecenia Partnera, dokona zakupu w sklepie portalu zarabiajnapisaniu.com , na koncie partnera wewnątrz portalu zostanie zarejestrowana prowizja (tzw. model rozliczeń CPS).

1.2. Każdy zakup musi być wynikiem dobrowolnego i świadomego działania użytkownika. Każdy zakup ujmowany jest w statystyce w panelu partnera. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności zakupów z wcześniej ustalonymi kryteriami (przed wypłaceniem wynagrodzenia Partnerowi) i w razie ich niespełnienia – do ich unieważnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowizji z zakupów, które zakończyły się zwrotem kwoty zakupu dla użytkownika. Unieważnienie może odbyć się już po zarejestrowaniu prowizji na pozytywne konto przychodów, jeżeli w późniejszym czasie okaże się, że w momencie wpisu na konto nie posiadano jeszcze informacji o niespełnieniu wymagań zawartych w niniejszym regulaminie.

1.3 Kwota prowizji określana jest przez organizatora indywidualnie dla poszczególnych produktów, kampanii, grup produktów lub może być wyrażona jako wartość procentowa kwoty zakupu. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnych modyfikacji wartości prowizji w każdym czasie, o czym zobowiązuje się poinformować Partnera za pośrednictwem wiadomości e-mail. Organizator może ustalić indywidualne stawki prowizji dla poszczególnych partnerów (np. w zależności od wyników ich poprzednich kampanii).

1.4 O rejestracji prowizji na koncie Partner informowany jest za pośrednictwem powiadomienia e-mail oraz za pośrednictwem panelu partnera, do którego otrzymuje dostęp po rejestracji.

2. Procedura wypłaty środków zgromadzonych na koncie

2.1 Kwota wynagrodzenia jest widoczna dla każdego partnera w jego panelu – z zastrzeżeniem, że suma ta jest niesprawdzona i może ulec zmianie po dokładnym rozliczeniu.

2.2 Udostępnione narzędzia zakładają, że Partner prowadzi działalność gospodarczą lub rozlicza przychód w ramach działalność nierejestrowanej. Wszystkie kwoty podawane w programie są kwotami brutto. Organizator oraz serwis zarabiajnapisaniu.com nie ponoszą odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe Partnera.

2.3 Warunkiem wypłaty środków zgromadzonych na koncie partnera wewnątrz portalu zarabiajnapisaniu.com jest dostarczenie drogą mailową na adres elik@zarabiajnapisaniu.com faktury wystawionej na dane Organizatora tj. Solo Piotr Waśkiel, ul. Sokólska 11/7 15-865 Białystok NIP: 542-273-12-43

2.4 W przypadku nie przedstawienia w terminie 7 dni od wezwania przez Organizatora stosownego dokumentu, wypłata prowizji może zostać wstrzymana.

2.5 Partnerowi przysługuje jedno zlecenie wypłaty zgromadzonych środków w miesiącu. Wypłata zgromadzonych środków odbywa się za pośrednictwem przelewu bankowego do 3 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia wypłaty na wskazany w fakturze numer rachunku Partnera. Partner posiadający konto bankowe w podmiocie innym niż bank krajowy, ponosi koszty związane z wypłatą wynagrodzenia.

2.6 Partner odpowiada za prawdziwość, pełność i aktualność podanych informacji.

3. Zasady promowania produktów

3.1 Partner w trakcie promowania produktów zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie programu partnerskiego oraz polityce prywatności serwisu zarabiajnapisaniu.com.

3.2 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z programu Partnera, którego działania naruszają wizerunek Organizatora lub jego marki.

3.3 Zabronione jest promowanie produktów Organizatora na stronach i profilach niezgodnych z polskim prawem i ogólnie przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego (np. SPAM).

4. Zamykanie lub modyfikacja konta Partnera

4.1 Zamykanie lub modyfikacja konta Partnera odbywają się za pośrednictwem kontaktu mailowego z Organizatorem.

4.2 Partner zobowiązuje się w momencie zamknięcia konta do usunięcia ze swoich stron i profili wszelkich linków i środków reklamowych dotyczących Organizatora.

4.3 Środki zgromadzone na koncie partnera zostają mu wypłacone w momencie zamykania konta – z zastrzeżeniem procedury określonej w pkt. 2.3 niniejszego regulaminu.

5. Dane osobowe Partnerów

5.1 Dane osobowe Partnerów są gromadzone i przetwarzane zgodnie z postanowieniami polityki prywatności portalu zarabiajnapisaniu.com.

5.2 Adres e-mail oraz imię partnera, celem ułatwienia komunikacji z Organizatorem, mogą zostać wykorzystane w zewnętrznym programie do zarządzania kontaktami e-mail, o którym mowa w polityce prywatności portalu. Rejestracja w programie oznacza zgodę do wpisania danych Partnera na listę mailingową zawierającą dane Partnerów. Partner zachowuje prawo do modyfikacji swoich danych, usunięcia swojego adresu z listy oraz wykorzystania pozostałych funkcjonalności w/w programu.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich aktywnych Partnerów za pośrednictwem wiadomości e-mail. Dalsze korzystanie z programu Partnerskiego oznaczać będzie akceptację tych postanowień.

6.2 Organizator odpowiada wyłącznie za szkody będące wynikiem zamierzonego działania bądź też niedbalstwa.

Piotr Waśkiel,  Białystok 02.02.2021 r.

>> Powrót do formularza rejestracyjnego