Copywriting bez tajemnic

Obraz przedstawiający logo portalu o copywritingu zarabiajnapisaniu.com

Regulamin usługi prowadzenia bloga firmowego

Prawidłowy przebieg współpracy w ramach świadczonych usług jest naszym absolutnym priorytetem. Wszystkie pytania dotyczące aspektów związanych ze świadczonymi usługami możesz kierować na adres email: elik@zarabiajnapisaniu.com. W wiadomości potwierdzającej otrzymanie formularza znajdziesz też numer telefonu, pod którym możesz skontaktować się z nami od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:00 do 20:00.

Podmiot odpowiedzialny za świadczone usługi: Solo Piotr Waśkiel, ul. Sokólska 11/7 15-865 Białystok NIP: 542-273-12-43.

Osoba korzystająca z usługi (dalej Zamawiający), składając zamówienie na usługę poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego, deklaruje zgodę z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz polityką prywatności portalu zarabiajnapisaniu.com.

1. Procedura zamówienia usługi

1.1 Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail z informacjami umożliwiającymi mu opłacenie usługi.

1.2. Przystąpienie do realizacji usługi jest uzależnione od zaksięgowania pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym podmiotu odpowiedzialnego za świadczone usługi.

1.3 Na życzenie Zamawiającego istnieje możliwość wystawienia dokumentu Proforma.

1.4 Faktura za zakupioną usługę jest przesyłana klientowi drogą elektroniczną, bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

2. Procedura realizacji usługi

2.1 Po przekazaniu Zamawiającemu faktury rozpoczyna się realizacja usługi tj. analiza wskazanej strony internetowej.

2.2 W terminie do 72 godzin od otrzymania faktury Zamawiającemu zostanie przekazany plik elektroniczny, który zawiera propozycje tematów do zamówionych wpisów blogowych, w liczbie zgodnej z wybranym pakietem.

2.3 Zamawiający ma prawo wprowadzenia swoich uwag oraz poprawek do zaproponowanych tematów zamówionych wpisów blogowych. Realizacja zamówienia na teksty jest uzależniona od zaakceptowania listy z propozycjami tematów artykułów. Termin wykonania usługi, o którym mowa w cenniku wykonania usługi, liczy się od momentu zaakceptowania listy z propozycjami tematów artykułów.

2.4 Przekazanie wykonanych tekstów Zamawiającemu odbywa się drogą elektroniczną. Podmiot odpowiedzialny za świadczone usługi nie dokonuje samodzielnych zmian, poprawek lub modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

2.5 Przekazanie wykonanych tekstów odbywa się w terminie, o którym mowa w cenniku wykonania usługi. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności, które mogą wpłynąć na przekroczenie tego terminu podmiot odpowiedzialny za świadczone usługi zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o fakcie wystąpienia trudności oraz przewidywanym terminie ich rozwiązania i wykonania usługi. W momencie przekazania tekstów Zamawiającemu termin wykonania usługi uznaje się za dochowany.

2.6 Podmiot odpowiedzialny za świadczone usługi, po przekazaniu Zamawiającemu określonej w zamówieniu liczby tekstów, zobowiązuje się do jednorazowego sprawdzenia sposobu publikacji artykułów i przekazania mu swoich uwag dotyczących optymalizacji w formie pliku .pdf, przesłanego drogą elektroniczną.

3. Procedura odstąpienia od umowy

3.1 Na podstawie art. 38 pkt. 3 Ustawy o ochronie praw konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w ustawowym terminie, gdyż wszystkie czynności w ramach świadczonej usługi są wykonywane według specyfikacji konsumenta i służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. Dane osobowe Zamawiającego

5.1 Dane osobowe Zamawiających są gromadzone i przetwarzane zgodnie z postanowieniami polityki prywatności portalu zarabiajnapisaniu.com.

5. Postanowienia końcowe

6.1 Podmiot świadczący usługi zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich aktywnych Zamawiających za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6.2 Podmiot świadczący usługi odpowiada wyłącznie za szkody będące wynikiem zamierzonego działania bądź też niedbalstwa.

6.3 Poziom kliknięć niższy niż szacowany w cenniku wykonania usługi nie może stanowić niewykonania lub nienależytego wykonania usługi i nie może stanowić podstawy odpowiedzialności podmiotu realizującego usługę, bowiem jest uzależniony od indywidualnego charakteru strony zamawiającego i jej warunków technicznych, a nie od jakości dostarczonych tekstów lub innych elementów będących przedmiotem usługi.

Piotr Waśkiel, Białystok 17.07.2021 r.